Jump to content
T-PAGEANT.COM
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

█ ▌█ ▌█ ▌ MISS MARDOO UNIVERSE THAILAND 2020 : TOP3 COMPETITION █ ▌█ ▌█ ▌


Recommended Posts

117.jpg

Beauty Standard

Beauty Standard . คือมาตรฐานความงามที่คนในสังคมส่วนใหญ่เป็นคนกำหนดขึ้นมาเอง เพื่อที่จะนำมายกย่องหรือเปรียบเทียบในแต่ละคน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นเราไม่มารถรถที่จะวัดได้เลยว่าใครมีความสวยความงามเป็นอย่างไรเพราะ ทุกๆคนล้วนเกิดมีความแตกต่าง ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก อุปนิสัยหรือแม้กระทั้ง ความชอบ เพราะฉะนั้นการจะมากำหนด Beauty Standard  ให้กับผู้อื่น ไม่สมควรอย่างยิ่ง ยิ่งในปัจจุบันนั้นเรื่องของ Beauty Standard ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายทั้ง การเปรียบเทียบ  การ bully เรื่องของ beauty privilege การเลือกปฏิบัติก็มาจาก Beauty Standard เช่นเดียวกัน จะเป็นไปได้ไหมหากเราทุกคนก้าวข้ามผ่านเรื่อง Beauty Standard และยอมรับในความเป็นตัวของตัวเอง และยอมรับในตัวคนอื่น เพราะในสังคมนั้นมีความหลากหลายและความหลากหลายเหล่านี้แหละค่ะคือความงามที่แท้จริง

Beauty Standard . It is the standard of beauty that most people in society have set themselves. in order to be praised or compared in each person In fact, we are unable to measure who is beautiful because Everyone is born different. both outward appearance habits or even preferences, therefore, to assign Beauty Standard to others extremely unreasonable Especially nowadays, the issue of Beauty Standard causes many problems. Comparisons, bullying, beauty privilege, discrimination also comes from the Beauty Standard, would it be possible if we all crossed over the Beauty Standard and accepted our identity? and accepting others Because in society there is diversity. This diversity is true beauty.

Link to comment
Share on other sites

f8c4ca3846eef28f9055102c26c982cf.jpg

What is your success factor?  and if you were the leader of the country  How do you use this factor to manage the country successfully? 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของคุณคืออะไร และถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศ คุณนำปัจจัยนี้บริหารจัดการประเทศอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

 

112.jpg

ปัจจัยความสำเร็จของดิฉันคือ การที่เรารู้หน้าที่และบทบาทของตัวเอง และทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคือสิ่งที่ดิฉันทำตลอดมาค่ะหากดิฉันเป็นผู้นำประเทศดิฉันจะนำปัจจัยนี้ไปสู่การจัดการบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคคล  คือ put the right man on the right job  การที่เรานั้นมอบหมายหน้าที่แต่ละหน้าที่ให้แก่บุคคลที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพื่อที่แต่ละคนจะสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ดีที่สุดเพื่อที่จะสร้างผลลัพท์ในภาพรวมให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่แต่เพียงได้ผลลัพท์ที่ดีเท่านั้น เรายังสามารถสร้างความภูมิใจให้แก่ทุกๆคนในการที่เขาได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศค่ะ

My success factor is That we know our own duties and roles And doing our best is what I have always done. If I was the leader of the country, I would bring this factor to human resource management, which is put the right man on the right job. Each duty is given to a person who specializes in that field. So that each person can do his or her best in order to create the best and most efficient overall result. Not only good results We can also create pride for everyone in doing his duty to the best of his ability and being a part in the development of the country.

Link to comment
Share on other sites

a499f490dc65e22b612a92f155276d69.jpg

Poverty

Poverty ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สั่งสมมานาน เป็นภาวะความขาดแคลนไม่มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ เกิดความทุกข์ยากใน รวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในหลาย ๆด้าน ส่งผลต่อการพัฒนาผระเทศชาติด้วยคะ 
ความยากจนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากคะ ปัญหาความยากจนของทุกวันนี้ คือ โครงสร้างทางสังคม เพราะโครงสร้างที่ไม่ดี ทำให้เราเกิดความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจน ว่าคนรวยและคนจนแบ่งแยกกันชัดเจนมาก นอกจะบอกถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติ แล้วยังบอกได้ถึงความเลื่อมล่ำของชนชั้นวรรณะทางสังคมด้วยคะ  สำหรับความยากจนนั้น ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ต้องเริ่มจากการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการครองชีพในประเทศไทยที่กำลังแย่ลง สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของความยากจนในปัจจุบัน
คนจนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงทั้งในฐานะผู้กระทำและถูกกระทำ เพราะความหมดหนทางทำกินทำให้พวกเขาเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ทั้งเพื่อใช้แรงงานและค้าประเวณี นอกจากนี้คนจนมักจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีอยู่ของขบวนการอาชญากรรม ทำให้พวกเขาต้องเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นความรุนแรงที่เป็นธรรมชาติของอาชญากรรมดังกล่าว รวมไปถึงพฤติกรรมที่เกิดจากการพยายามระบายความเครียดจากชีวิตประจำวัน เช่นความรุนแรงในครอบครัว หรือความรุนแรงที่มาจากการใช้สารเสพติด
ณ จุดนี้แล้วทุกท่านคงเห็นได้ว่าความยากจนเป็นปัญหาลูกโซ่ที่แก้ไม่หายสักที การขจัดความยากจนจึงกลายเป็นวาระสำคัญของประเทศและทั่วโลกที่จะต้องพยายามลดหรือทำลายไปให้ได้ เพราะความยากจนเป็นปัญหาที่ก่อเรื่องราวมากมายทั้งต่อสังคมและส่วนตัว ทุกคนจึงควรใส่ใจกับแนวทางเพื่อขจัดความยากจนให้หมดไป เพื่อชีวิตที่ดีของเราเองและทุกๆคน Don’t stop until you proud ขอบคุณคะ
Poverty is a long-standing problem in Thai society. It is a state of poverty, no economic stability, suffering in Including the lack of opportunities to improve the quality of life in many aspects affecting the development of the nation.
Poverty is therefore very important. The problem of poverty today is social structure. because of the bad structure causing us to create clear inequality that the rich and the poor are clearly divided Outside will tell about the fertility of the nation. and also tell about the supremacy of the social caste for that poverty If we are to solve this problem, we must start with the perception of the deteriorating standard of living in Thailand. This is consistent with the current increase in poverty.
The poor are vulnerable to violence both as perpetrators and victims. Because their lack of livelihood puts them at risk of being deceived into human trafficking, both for labor and prostitution. Moreover, the poor tend to live in environments conducive to the existence of organized crime. causing them to be involved or witness the natural violence of such crimes. including the behavior caused by trying to release stress from everyday life such as family violence or violence resulting from substance abuse  Don’t stop until you proud  THANK YOU
At this point, you can all see that poverty is an unsolvable chain problem. Poverty eradication has thus become an important agenda of the country and the world that must try to reduce or destroy it. Because poverty is a problem that creates many stories, both socially and personally. Therefore, everyone should pay attention to the approach to eradicating poverty. For our own good life and everyone. Don't stop until you proud. Thank you

Link to comment
Share on other sites

021776f805d4d2ed0999e42a304d9e75.jpg

During the COVID-19 pandemic, we are seeing inequality in vaccine ownership in countries around the world. As a global citizen, what would you like to tell the leaders of your country to be aware of this issue?
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ ทำให้เราเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของการครอบครองวัคซีนในแต่ละประเทศทั่วโลก ในฐานะพลเมืองโลกคนนึงคุณอยากบอกอะไรกับผู้นำของประเทศคุณให้ตระหนักถึงเรื่องนี้

 

 

0dfeea09a831479f85fcbae0b1c71bf0.jpg

สำหรับฉันความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงไม่ต่างจากตัวไวรัสเลย ซึ่งแม้ความเหลื่อมล้ำอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รัฐบาลยังมีทางเลือก และควรใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความเท่าเทียม ยุติปัญหาความยากจนและต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลต้องดูแลให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเงินวัคซีน และเข้าถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ที่ตกงาน โดยมาตรการต่างๆ ต้องสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทุกคน  ที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคน ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้มีสิทธิพิเศษเพียงบางกลุ่มเท่านั้น

ในฐานะพลเมืองฉันต้องการจะบอกกับรัฐบาลว่า การเข้าถึงวัคซีนก็เป็นกระจกสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำของคนรวยและคนจนได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากประเทศที่ร่ำรวยได้สั่งซื้อวัคซีนได้ และได้ฉีดวัคซีนให้ประชากรของตนเองแล้ว ในขณะที่ประเทศที่ยากจน ยังคงต้องรับวัคซีนจากความช่วยเหลือจากที่ต่าง ๆ 

แต่เหนือสิ่งอื่นใดรัฐบาล ต้องยอมรับว่าในความเหลื่อมล้ำอย่างสาหัสบนโลกไม่มีใครอยู่รอดปลอดภัยได้โรคระบาดครั้งนี้ควรจะปลุกเราทุกคนให้ตาสว่างเสียทีภาพลวงตาของความปลอดภัยในการแบ่งแยกควรจะเป็นที่เห็นชัดแล้วว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาในขณะที่ชีวิต "ธรรมดา" ของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพฤติกรรมในอดีตจะหวนคืนกลับมาแบบไม่คิดเมื่อเราฟื้นตัวได้ซักระยะหนึ่งนี่คือเวลาที่เราจะต้องเจาะจงและชัดเจนในการกำหนดความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการจะเห็นซึ่งนี่หมายถึงการละความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในระยะใกล้และไปคำนึงถึงประโยชน์ของมนุษยชาติ 

แม้ว่าโควิด-19 ทำให้เราต้องเสียน้ำตาแต่จากความทุกข์โศกนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้มันสร้างความแตกต่างหรือไม่ของขวัญที่ดีดที่สุดที่เราจะมอบให้ตัวเองได้คือโลกที่เท่าเทียมและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาผยศของวันพรุ่งนี้ รัฐบาลคะถ้าคุณทำไม่ได้คุณต้องพิจารณาตัวเองนะคะ ขอบคุณคะ
For me, the disparity created by the COVID-19 epidemic It is as severe as the virus itself. which although inequality may be inevitable But the government still has a choice. and should use this opportunity to create equality End Poverty and Fight Inequality which is the heart of economic healing and rejuvenation The government must ensure that everyone has access to vaccine funds. and access to compensation for the unemployed by various measures Must be able to help all people that brings benefits to everyone Not just those who have special privileges, only certain groups.

As a citizen I would like to tell the government that Access to vaccines is a reflection of the inequality of the rich and the poor. It can be seen from wealthy countries that have been able to purchase vaccines. and have vaccinated their own people while poor countries Still need to get vaccinated with help from different places.

But above all, the government It must be admitted that in the extreme inequality on Earth no one survives. This epidemic should awaken all of us. The illusion of safety in discrimination should be so evident that it is. Just an illusion, as our "ordinary" lives will never be the same, past behaviors will come back to mind once we recover for a while, this is the time for us to be specific and clear in our determination. The change we would like to see, which means taking the near-term altruism and focusing on the interests of humanity.

although covid-19 It leaves us in tears, but out of suffering we can choose whether we use it to make a difference or not. tomorrow's rank The government, if you can't, you have to consider yourself. Thank you.

Link to comment
Share on other sites

b85fd367ce8ced6560fdff1c1542281c.jpg

Education
For me, education has always had a very important role. In Thailand, there are still many disadvantaged people - children who do not go to school. While participating in the contest, I felt very proud of Vietnam when the children in your country were able to go to school and enjoy education from their home country, but it hurt me even more when I saw the pieces. Life is only from 6 to 7 years old, but she has to go through a miserable life, shining shoes, selling street food, selling lottery tickets. selling goods to their parents instead of spending part of their childhood with primary school and I am sure that in every child there is a dream of going to school. If I become the new Miss Mardoo Universe Thailand, I will use my voice and part of my prize money to bring education closer to millions of children, not only in Thailand but all over the world. And even me without education I would not be where I am today. I urge everyone to pay attention to education in their own country so that we have real future owners. Thank you.

สำหรับฉัน การศึกษามีบทบาทสำคัญมากเสมอมา ในประเทศไทยยังมีผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก - เด็กที่ไม่ไปโรงเรียน ขณะเข้าร่วมการแข่งขัน ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในเวียดนามมากเมื่อเด็กๆ ในประเทศของคุณสามารถไปโรงเรียนและสนุกกับการศึกษาจากประเทศบ้านเกิดของพวกเขาได้ แต่มันทำให้ฉันเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเมื่อได้เห็นชิ้นส่วนเหล่านั้น ชีวิตอยู่ได้เพียง 6-7 ขวบเท่านั้น แต่เธอต้องผ่านชีวิตที่ทุกข์ยาก รองเท้าส่องแสง ขายอาหารข้างทาง ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ขายสินค้าให้พ่อแม่แทนที่จะใช้ช่วงวัยเด็กกับชั้นประถมศึกษาและผมมั่นใจว่าในเด็กทุกคนมีความฝันที่จะไปโรงเรียน หากฉันได้เป็น Miss Mardoo Universe Thailand คนใหม่ ฉันจะใช้เสียงและส่วนหนึ่งของเงินรางวัลเพื่อนำการศึกษามาสู่เด็กนับล้าน ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลก และแม้แต่ฉันที่ไม่มีการศึกษา ฉันก็คงไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ผมขอให้ทุกคนให้ความสนใจกับการศึกษาในประเทศของตนเอง เพื่อที่เราจะได้มีเจ้าของที่แท้จริงในอนาคต ขอขอบคุณ.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

909695154a84be68744e681fdf9aba7e.jpg

Please tell us about
3 things you would plan for yourself
3 things you would plan to do for the society
if you won the first-lottery prize during your reign as Miss Mardoo Universe Thailand ?
3 สิ่งที่คุณวางแผนที่จะเพื่อตัวเอง  
3 สิ่งที่คุณวางแผนที่จะทำเพื่อสังคม
หากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ในขณะดำรงตำแหน่ง Miss Mardoo Universe Thailand คืออะไร

 

 

0ab5d8a746438c82bfa36eae40499435.jpg

First, I will return home, thanking my parents, who made me where I am today. I always think of my family first. Secondly, I want to hone myself with necessary skills such as catwalk or English so that I can become a more perfect Miss Mardoo Universe Thailand in the eyes of everyone and will fight for my homeland in the beauty arena. international beauty. And finally give yourself a break after a long time attending the competition.
3 things I want to do for society: As I shared above, everyone can realize the importance of education and I will use part of my prize money to bring education closer to millions of children, not only in Thailand but all over the world. The second is to deduct part of the prize money to be able to donate and support the charity project I am doing, which is to build 100 houses of love for homeless people who are having to make a living in society. Finally, it is to help society become more peaceful by using its voice and influence to repel the wars and violence that are taking place in many African countries in particular as well as in the past, world in general

อย่างแรก ฉันจะกลับบ้าน ขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้ฉันมีวันนี้ ฉันคิดถึงครอบครัวก่อนเสมอ ประการที่สอง ฉันต้องการฝึกฝนทักษะที่จำเป็น เช่น แคทวอล์คหรือภาษาอังกฤษ เพื่อที่ฉันจะได้เป็น Miss Mardoo Universe Thailand ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในสายตาของทุกคนและจะต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของฉันในเวทีความงาม ความงามระดับสากล และสุดท้ายให้ตัวเองได้หยุดพักหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันเป็นเวลานาน
3 สิ่งที่ฉันอยากทำเพื่อสังคม: ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น ทุกคนสามารถตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และฉันจะใช้เงินรางวัลส่วนหนึ่งเพื่อให้การศึกษาใกล้ชิดกับเด็กนับล้านมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลก อย่างที่สอง หักเงินรางวัลส่วนหนึ่งเพื่อให้สามารถบริจาคและสนับสนุนโครงการการกุศลที่ฉันทำอยู่ ซึ่งก็คือการสร้างบ้านรัก 100 หลังให้กับคนเร่ร่อนที่ต้องอยู่ในสังคม สุดท้ายคือการช่วยให้สังคมสงบสุขมากขึ้นโดยใช้เสียงและอิทธิพลในการขับไล่สงครามและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในแอฟริกาโดยเฉพาะและในอดีตโลกโดยทั่วไป

Link to comment
Share on other sites

54 minutes ago, น้องปั่มป๊ามมม said:

SO NERVOUS

b85fd367ce8ced6560fdff1c1542281c.jpg

Education
For me, education has always had a very important role. In Thailand, there are still many disadvantaged people - children who do not go to school. While participating in the contest, I felt very proud of Vietnam when the children in your country were able to go to school and enjoy education from their home country, but it hurt me even more when I saw the pieces. Life is only from 6 to 7 years old, but she has to go through a miserable life, shining shoes, selling street food, selling lottery tickets. selling goods to their parents instead of spending part of their childhood with primary school and I am sure that in every child there is a dream of going to school. If I become the new Miss Mardoo Universe Thailand, I will use my voice and part of my prize money to bring education closer to millions of children, not only in Thailand but all over the world. And even me without education I would not be where I am today. I urge everyone to pay attention to education in their own country so that we have real future owners. Thank you.

สำหรับฉัน การศึกษามีบทบาทสำคัญมากเสมอมา ในประเทศไทยยังมีผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก - เด็กที่ไม่ไปโรงเรียน ขณะเข้าร่วมการแข่งขัน ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในเวียดนามมากเมื่อเด็กๆ ในประเทศของคุณสามารถไปโรงเรียนและสนุกกับการศึกษาจากประเทศบ้านเกิดของพวกเขาได้ แต่มันทำให้ฉันเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเมื่อได้เห็นชิ้นส่วนเหล่านั้น ชีวิตอยู่ได้เพียง 6-7 ขวบเท่านั้น แต่เธอต้องผ่านชีวิตที่ทุกข์ยาก รองเท้าส่องแสง ขายอาหารข้างทาง ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ขายสินค้าให้พ่อแม่แทนที่จะใช้ช่วงวัยเด็กกับชั้นประถมศึกษาและผมมั่นใจว่าในเด็กทุกคนมีความฝันที่จะไปโรงเรียน หากฉันได้เป็น Miss Mardoo Universe Thailand คนใหม่ ฉันจะใช้เสียงและส่วนหนึ่งของเงินรางวัลเพื่อนำการศึกษามาสู่เด็กนับล้าน ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลก และแม้แต่ฉันที่ไม่มีการศึกษา ฉันก็คงไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ผมขอให้ทุกคนให้ความสนใจกับการศึกษาในประเทศของตนเอง เพื่อที่เราจะได้มีเจ้าของที่แท้จริงในอนาคต ขอขอบคุณ.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...