Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/22/2022 in all areas

  1. จริงๆ คุณวีณาสวยกว่าคุณฮานาซอีกค่ะ แต่พอเป็นสายสะพายไทย ยี๊ รับไม่ได้ ไม่อินหน้าแขก สายสะพายไทยต้องหน้าไทย แต่ถ้าลูกครึ่งฝรั่ง โอเค ปล คุณอลิเซีย คือจริตที่ชั้นรักมาก + ร่างดี หน้าสวย ยิ้มสว่าง
    1 point
  2. เป๋นข้าเจ้าตึ่งบ่าไป ไปก่อบ่าได้อะหยังละ ออกก้าเครื่องฮื่อก่ะอีจูถ้าอั้น
    1 point
×
×
  • Create New...