Jump to content
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

คุณสมบัติสาวงามที่จะสมัครเข้าประกวดออกมาแล้ว


Recommended Posts

หากแก้ไขได้

 

 

ขอแก้ดังนี้หรือเพิ่มเติม 

 

***คุณสมบัติผู้เข้าประกวด***
1. เพศหญิงโดยกำเนิด(/หรือให้โอกาสสาวสองที่ผ่านการตัดอวัยวะเพศชายออกไปเรียบร้อยแม้นคำนำหน้าจะเป็น นาย)
2. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร (หรือ 175 ขึ้นไปจะได้เข้ารอบฟาสแทร้กซ์)
4. มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี(ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2536 – 2546 / มีอายุ 28 ปี ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2021)
5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม และไม่มีรอยสัก
6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด (กรณีได้รับตำแหน่ง)
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันจะนําความเสื่อมเสียมาสู่ตําแหน่งใดๆในการประกวด
8. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการค้าประเวณี หรือในรูปแบบใดๆ ไม่เคยเข้าร่วมสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ, สิ่งตีพิมพ์, เวที, โทรทัศน์, ภาพยนต์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ (และต้องไม่มีใครออกมาแฉ ในภายหลัง)
9. ไม่ได้ทำงานเป็นนางแบบถ่ายภาพอนาจาร, พนักงานต้อนรับ(PRสถานบันเทิง), พริตตี้(ยกเว้นมอเตอร์โชว์) หรือที่คล้ายคลึงกัน( คลับเฮ้าส์ของพวกตาเฒ่าหัวงู)
10. กําลังศึกษา / หรือสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า( ถ้าปริญญาโทหรือเอก จะได้พิจารณาพิเศษ)
11. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม( ผ่านการฉีดวัคซีนหรือมีนัดกับหมอรอฉีดวัคซีนโควิด)
12. มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นหรือเห็นได้ชัดและมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆได้ดี (เช่น อังกฤษ หรือภาษาถิ่นพิลิปปินส์)
13. มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่เยาวชนในสังคม ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมของชาติ และที่เกี่ยวข้อง / ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ
14. ไม่มีสัญญาหรือพันธะผูกพัน เป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลหรือหน่วยงานใด
15. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน นำเอกสารการสมัครเข้าประกวดตามที่กองประกวดกำหนด มาในวัน ORIENTATION (วันปฐมนิเทศ) ด้วย ซึ่งวันเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

***หลักฐานการสมัครเข้าร่วมประกวด***
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. บัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีที่กําลังศึกษาอยู่) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีครึ่งตัวและเต็มตัวหน้าตรงขนาด 5 x 7 นิ้ว อย่างละ 1 รูป **(พื้นหลังสีขาวหรือสีเทา)
6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าผู้เข้าประกวดมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จากสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ (นำมาในวันรายงานตัว)
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี)
8. สำเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด (ถ้ามี)
9. คลิปวีดีโอแนะนำตัว และพูดถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการมาประกวด

 

ค่ะ

Link to comment
Share on other sites

ถือคติที่ว่า "นางงามที่ดี คือนางงามที่มีหี" แบบชิโนแว๊ตๆๆๆๆ ค่ะ

นางงามที่ดี คือนางงามที่มีหีจริงโดยธรรมชาติ

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

นางงามที่ดี คือนางงามที่มีหีจริงโดยธรรมชาติ

 

ขัดนโยบายกองแม่ของป้าพอลล่าร์นะคะ ผ่าแล้ว มีคำหน้าชื่อว่า Miss ก็ลงประกวดได้

นั่นซิ เวทีไหน

 

แล้วที่วงแดงๆ สีๆตามหลัง ใครเขียน กองเขียนหรือคุณแร่ดเขียนเองคะ

 

อีแรดมโนเพิ่มเอาเองค่ะ ช่วงนี้นางแพ้วัคซีนชิโนแว๊ตๆๆๆๆ แตดนางเลยบาน ๆ พอง ๆ

Link to comment
Share on other sites

ขัดนโยบายกองแม่ของป้าพอลล่าร์นะคะ ผ่าแล้ว มีคำหน้าชื่อว่า Miss ก็ลงประกวดได้

 

อีแรดมโนเพิ่มเอาเองค่ะ ช่วงนี้นางแพ้วัคซีนชิโนแว๊ตๆๆๆๆ แตดนางเลยบาน ๆ พอง ๆ

Link to comment
Share on other sites

9. ไม่ได้ทำงานเป็นนางแบบถ่ายภาพอนาจาร, พนักงานต้อนรับ(PRสถานบันเทิง), พริตตี้(ยกเว้นมอเตอร์โชว์) หรือที่คล้ายคลึงกัน

 

งง เป็นพริ้ตตี้งานเกษตร งานหนังสือ ไม่ได้ แต่เป็นมอเตอร์โชว์ได้ ?

Link to comment
Share on other sites

นางงามสมัยนี้ น่าจะมีเทรนอ่ยุมากขึ้นทุกประเทศ

 

สมัยก่อนคนอายุ 18 มงลงเยอะมาก

อายุเยอะหน่อยก็ 22-23 (หลายคนหน้าสวยเต่งละมุนเต็มที่ นาน ๆ บ้างก็หน้าเเก่มงลง)

 

 

สมัยนี้จะเข้าเลข 30 ละ

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

นางงามสมัยนี้ น่าจะมีเทรนอ่ยุมากขึ้นทุกประเทศ

 

สมัยก่อนคนอายุ 18 มงลงเยอะมาก

อายุเยอะหน่อยก็ 22-23 (หลายคนหน้าสวยเต่งละมุนเต็มที่ นาน ๆ บ้างก็หน้าเเก่มงลง)

 

 

สมัยนี้จะเข้าเลข 30 ละ

สมัยก่อน ชะนีสวย 20-21 ก็มีลูกมีผัวแล้ว

สมัยนี้ 40 ยังเป็น นส อยู่เลย

Link to comment
Share on other sites

12. มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นหรือเห็นได้ชัดและมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆได้ดี

 

 

ข้อนี้ช่วยไปแก้ไขทักษะการใช้ภาษาของอีคนบัญญัติก่อน ทั้ง....และ (ไม่ใช่หรือ) ทั้งแปลว่าหมดทุกส่วน คือเหมาหมด ไม่ใช่ให้เลือก กรุณาใช้และ ไม่ใช่ใช้หรือ

Link to comment
Share on other sites

12. มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นหรือเห็นได้ชัดและมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆได้ดี

 

 

ข้อนี้ช่วยไปแก้ไขทักษะการใช้ภาษาของอีคนบัญญัติก่อน ทั้ง....และ (ไม่ใช่หรือ) ทั้งแปลว่าหมดทุกส่วน คือเหมาหมด ไม่ใช่ให้เลือก กรุณาใช้และ ไม่ใช่ใช้หรือ

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...