Jump to content
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

◣௫₪ 15th MISS MARDOO UNIVERSE: TOP5 INTERVIEW ₪௫◢


Maku2008
 Share

Recommended Posts

002.jpg
 
003.jpg
 
004.jpg
 

:::ELVIS::::

 

.....This is 15th Miss Mardoo Universe LIVE! from Atlanta. Now our Top5 finalists will have an interview. At backstage, the have selected the number from 1 to 5 and that number represents their question in this round. Then our selection committee will select the best 3 into Top3 final competiton!

 
005.jpg
 
006.jpg
 
007.jpg
 
008.jpg
 
009.jpg
 
010.jpg
 
011.jpg
 
012.jpg
 
013.jpg
 
014.jpg
 
015.jpg
 
016.jpg
 

:::ELVIS::::

 

.....Grammar is not the part our the selection process. The selection committee will focus on the content of the answer. Ladies and gentlemen and the interview will start now!

 

Link to comment
Share on other sites

:::ELVIS:::: 

.....We will begin the Top5 interview with SOUTH AFRICA!!! 

017.jpg

 

018.jpg

 

019.jpg

 

020.jpg

 

021.jpg

 

022.jpg

 

023.jpg

 

024.jpg

 

025.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....SOUTH AFRICA! and your question is...In some cultures, abortion is sin. However, having a child at a young age the mother or childern themselves can be the cause of many following problems in society. In your opinion, ending of a pregnancy should be the right of the mothers who are not ready yet or the rights of the unborn child that may be the benefactor of the world in the future ? 


 

.....ในบางวัฒนธรรมการทำแท้งนั้นถือเป็นบาป อย่างไรก็ตามการมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยผู้เป็นแม่หรือลูกอาจเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆในสังคม ในความเห็นของคุณการยุติการตั้งครรภ์ควรเป็นสิทธิของมารดาที่ยังไม่พร้อมหรือสิทธิของเด็กในครรภ์ที่อาจเป็นผู้ทำประโยชน์อย่างมากให้กับโลกก็ได้ในอนาคต ?  

026.jpg

 

027.jpg

 

028.jpg

 


:::SOUTH AFRICA:::


 

.....In my opinion, I believe that ending of a pregnancy should be the right of the mothers who are not ready yet because if she can’t stop pregnancy , it may be have many following problems in the future such as social problem , Economic problem , education problem etc. To illustrate of this point, if she left her child behind. That child is not taken care with love and care. He or she would grow up among improper environment. That would lead to problems that I mentioned earlier. The most important is it would hinder national development. That the reason why abortion should be the right of the wowan


 

.....สำหรับดิชั้นแล้ว ดิชั้นมองว่าการทำแท้งเมื่อไม่พร้อม เป็นสิ่งผู้หญิงทุกคนที่ตั้งครรภ์ควรที่จะมีสิทธิ์เลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะ จริงอยู่ที่การทำแท้งอาจจะขัดกับหลักคำสอนของบางศาสนา และขัดต่อหลักจริยธรรม แต่หากเธอเหล่านั้นไม่พร้อมที่จะมีบุตร สิ่งที่จะเกิดตามมาในอนาคตจะสิ่งผลต่อประเทศชาติและสังคมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นอนาคตของผู้หญิงหลายคนที่ไม่สามารถเรียนต่อและมีอนาคตที่มั่นคงได้ หรือ หากผู้หญิงเหล่านั้นคลอดลูกออกมาและทอดทิ้งเด็ก หรือ ไม่ได้เลี้ยงดูเด็กให้โตมาด้วยความรัก และ ความอบอุ่น เมื่อเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในอนาคต และส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศชาติได้ ดังนั้น อนาคตของผู้หญิงคนหนึ่งควรให้เธอได้มีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตของเธอ เพราะดิชั้นเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเอง และเธอควรได้รับสิทธิ์นั้น ขอบคุณค่ะ 

029.jpg

 

030.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....Thank you! SOUTH AFRICA! 

031.jpg

 

032.jpg

 

033.jpg

 

034.jpg

 

035.jpg

 

036.jpg

 

037.jpg

 

038.jpg

Link to comment
Share on other sites


:::ELVIS:::: 

.....VIETNAM! You are next. 

038.jpg

 

039.jpg

 

040.jpg

 

041.jpg

 

042.jpg

 

043.jpg

 

044.jpg

 

045.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....VIETNAM will use an interpreter! 

046.jpg

 

047.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....Alright! VIETNAM and this is your question ...Euthanasia or Mercy Killing raises a number of agonising moral dilemmas until now. The supporters believes that as a human being, people should have the right to decide on issues of life and death. In contrast, the opponents insist that it should not be allowed because it could be abused or used as a cover for murder. Are you one of the supporters or opponents ?


 

....."การุณยฆาตสร้างข้อถกเถียงถึงประเด็นทางศีลธรรมมาอย่างยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน ฝ่ายสนับสนุนเชื่อว่าในฐานะมนุษย์ผู้คนควรมีสิทธิ์ตัดสินใจในประเด็นชีวิตและความตายของตนเอง ในทางตรงกันข้าม ฝ่ายต่อต้านยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ควรได้รับอนุญาตเนื่องจากผู้ร้องขออาจถูกทารุณกรรมหรือแม้แต่เป็นการเอื้อการฆาตกรรมอำพรางก็ได้ คุณเป็นหนึ่งในฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายต่อต้าน ? " 

048.jpg

 


:::GIA BACH::::


 

.....Euthanasia hay Mercy Killing gây ra một số tình huống khó xử về đạo đức cho đến bây giờ. Những người ủng hộ cho rằng là một con người, con người nên có quyền quyết định các vấn đề của sự sống và cái chết. Ngược lại, những người chống đối khẳng định không nên cho phép nó vì nó có thể bị lạm dụng hoặc dùng làm vỏ bọc cho tội giết người. Bạn là một trong những người ủng hộ hay phản đối? 

049.jpg

 

050.jpg

 

051.jpg

 


:::VIETNAM:::


 

.....Xin chào, tôi xin phép trả lời câu hỏi. Tôi chọn phản đối nhưng vẫn có phần nhỏ ủng hộ. Bởi quyền con người được sống, không ai được phép xâm phạm vào quyền chúng ta. Chúng ta có thể phá mọi bủa vây xung quanh để có thể cho t một vị trí đứng, một tầm thế, vị lực. Nhưng đôi lúc quyền đó lại làm những thành phần khác khó chịu, vì những người đó cũng có quyền được sống, họ tìm mọi cách tiểu diệt những người xung quanh để đem lại lợi ích cho mình. Cuối cùng, con người chỉ tìm mọi cách để bảo vệ bản thân, tìm  những ưu thế cho riêng mình, toả sáng trước đám đông. Và đó là quyền sống, quyển tự do và là thế giới riêng của mỗi người. Tôi xin hết , cảm ơn quý vị đã lắng nghe!


 


052.jpg

 


:::GIA BACH::::


 

.....Hello, may I answer the question. I choose to object but still have a small support. Because of human rights to life, no one is allowed to infringe upon our rights. We can break all the surrounds around to give us a standing position, a position, a position. But sometimes that right makes others uncomfortable, because those people also have the right to live, they try to destroy those around them for their benefit. In the end, people just find ways to protect themselves, find their own advantages, shine in the crowd. And that is the right to life, the freedom, and the private world. I thank you for listening!


 

.....สวัสดิฉันค่ะ และฉันจะขอตอบคำถามค่ะ ดิฉันเลือกที่จะเป็นฝ่ายต่อต้าน แต่ยังมีการสนับสนุนเล็กน้อยค่ะ เนื่องจากเรามีสิทธิมนุษยชนในการดำรงชีวิตจึงไม่มีใครควรละเมิดสิทธิของเรา เราสามารถต่อต้านสิ่งรอบข้างทั้งหมดเพื่อให้เรามีจุดยืน แต่บางครั้งสิทธิ์นั้นก็ทำให้คนอื่นไม่สบายใจเพราะคนเหล่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่เช่นกัน พวกเขาพยายามทำลายคนรอบข้างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา ในท้ายที่สุดผู้คนก็หาวิธีป้องกันตัวเอง ค้นหาประโยน์ของตัวเองจากคนอื่นๆ และนั่นคือสิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและโลกส่วนตัว ดิฉันขอขอบคุณที่รับฟัง! 


 


053.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....Thank you! VIETNAM! 

054.jpg

 

055.jpg

 

057.jpg

 

058.jpg

 

059.jpg

 

060.jpg

 

061.jpg

 


062.jpg


 

063.jpg

Link to comment
Share on other sites

:::ELVIS::::


 

.....RUSSIA! it's your turn!


 


063.jpg

 

064.jpg

 

065.jpg

 

066.jpg

 

067.jpg

 

068.jpg

 

069.jpg

 

070.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....RUSSIA! your question in this round is ...In more than 10 countries, same-sex couples have the right to use surrogate mother. But, some people concern about the children mentality when they grow up because it is still an unacceptable to many countries. Which side you would stand for, the same-sex couples or the future of an heir of the surrogate mothers ?


 

.....ในกว่า 10 ประเทศคู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิ์ในการใช้แม่อุ้มบุญสำหรับการมีทายาท แต่บางคนก็กังวลเกี่ยวกับจิตใจของเด็กๆเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นเนื่องจากหลายประเทศยังคงไม่ยอมรับเรื่องเหล่านี้ คุณจะยืนอยู่ด้านไหนสำหรับคู่รักเพศเดียวกันหรืออนาคตของเด็กๆจากแม่อุ้มบุญ ?  

071.jpg

 

072.jpg

 

073.jpg

 


:::RUSSIA:::


 

.....For me, in the old days it might have been viewed as considering the problem of the destruction of human dignity by making motherhood a commodity that could be traded. Don't care if the woman is pregnant That will have a strong connection with the child. Women in surrogacy are therefore treated as machines without life, spirit, or emotion. And was used only as a nursery for embryos to produce babies. But now, when I growth up, I found it to be a joy, because my surrogate mother got money and he accepted the pregnancy. Same-sex couples are able to have children equally as couples and men and women. I think children growing up should not be a problem if you, you, who are couples of the same sex. They can give them full love, teach them and give them happiness and rightness. I believe That having a surrogate mother is a pretty good thing Because birth is a beautiful thing to me. Nothing changes if nothing changes. Wouldn't anything change if the same things didn't change?  Is that right? The world has changed. Move on


 

.....สำหรับดิฉันสมัยก่อนอาจมองว่าเป็นการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการทำลายศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ โดยทำให้สถานะของความเป็นแม่เป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้ ไม่สนใจว่าหญิงที่ตั้งครรภ์ นั้นจะมีความผูกพันกับเด็กเพียงใด หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจึงถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีชีวิต วิญญาณ หรืออารมณ์ความรู้สึก และถูกใช้เป็นสถานที่รับเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อผลิตเด็กขึ้นมาเท่านั้น  แต่ปัจจุบันเมื่อดิฉันได้ขึ้นดิฉันกลับพบว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะทางคุณแม่อุ้มบุญก็ได้เงิน มาใช้ และเขายอมรับกับการตั้งครรภ์ ส่วนคู่รักเพศเดียวกันนั้นก็จะสามารถมีลูกเท่าเทียมได้อย่างคู่รักชายหญิงทั้งไปละดิฉันคิดว่าเด็กโตขึ้นมาไม่น่าจะมีปัญหาแน่นอนถ้าคุณ คุณ ที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันั้น สามารถให้ความรัก อบรม สั่งสอนให้พวกเขาได้เต็มที่และมอบควงามสุขและความถูกต้องให้พวกเขา ดิฉันเชื่อนะคะ ว่าการมีแม่อุ้มบุญเป็นเรื่องที่ดีงาม เพราะการเกิดเป็นสิ่งสวยงามสำหรับฉันคะ    Nothing changes if nothing changes. จะไม่มีอะไรเปลี่ยนไป ถ้าสิ่งเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง ถูกต้องไหมคะ เพราะฉนั้น ฉันจะยืนอยู่ข้างเพศเดียวกันที่ต้องการการอุ้มบุญคะ โลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะ move on 

074.jpg

 

075.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....Thank you! RUSSIA! 

076.jpg

 

077.jpg

 

078.jpg

 

079.jpg

 

080.jpg

Link to comment
Share on other sites


:::ELVIS::::


 

.....THAILAND! it's time 

080.jpg

 

081.jpg

 

082.jpg

 

083.jpg

 

084.jpg

 

085.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....THAILAND will use an interpreter. 

086.jpg

 

087.jpg

 

088.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....This is your question ...Sperm donation is an alternative for some parent. However, this issue comes to the ethical questions such as how much sperm can be donated becuase the heirs of the same donor father may have actually married not knowing they were related or the selection of sperm donors such as a smart person or heterosexual only. If you could rule this action, how would it be ? 

089.jpg

 


:::NOPPAKAO::::


 

.....การบริจาคอสุจิเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองบางคน อย่างไรก็ตามประเด็นนี้มาพร้อมกับคำถามทางจริยธรรมเช่นจำนวนอสุจิที่สามารถบริจาคได้เนื่องจากทายาทของพ่อผู้บริจาคคนเดียวกันอาจแต่งงานกันโดยไม่รู้ว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกัน หรือการเลือกผู้บริจาคสเปิร์มเช่นต้องเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนที่ชอบเพศตรงข้ามเท่านั้น หากคุณสามารถควบคุมการกระทำนี้ได้มันจะเป็นอย่างไร ? 

090.jpg

 

091.jpg

 

092.jpg

 


:::THAILAND:::


 

.....เรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าปัจจุบันมีแนวโน้มสูงในเรื่องของการเป็นผู้ปกครองคนเดียวหรือว่าคนที่ต้องการจะมีลูกแต่ไม่ได้ต้องการที่จะมีคู่สมรสซึ่งเทคโนลียีนี้หรือวิธีการนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะ แต่ทุกๆอย่างย่อมมีสองด้านเสมอ ดิฉันว่าควรจะมีกกฏหมายที่รองรับว่าหนึ่งบุคคลสามารถที่จะบริจาคได้กี่ครั้ง รัฐบาลหรือองค์กรที่เกียวข้องต้องศึกษาและมีกกฏที่ชัดเจนเพื่อการได้รับข้อมูลของผู้บริจาค อย่างถูกต้อง เพื่อการป้องกันการทำผิดจริยธรรม และ ความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและได้ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งสองฝ่าย 

093.jpg

 


:::NOPPAKAO::::


 

.....This is very interesting because nowadays there is a high trend in single rearing or those who want to have children. But do not want to have a partner This technology or method is good. But everything has two sides. I think there should be a law to support how many times a person can donate. Governments or relevant organizations must study and have clear rules for obtaining the most accurate and effective donor information for the most effective and effective prevention of misconduct and public needs. 

094.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....Thank you! THAILAND! 

095.jpg

 

096.jpg

 

097.jpg

 

098.jpg

 

099.jpg

 

100.jpg

Link to comment
Share on other sites


:::ELVIS::::


 

.....PERU! Please join me over here! 

100.jpg

 

101.jpg

 

102.jpg

 

103.jpg

 

104.jpg

 

105.jpg

 

106.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....PERU! This is your question ...Recently, some media reported that non- Bachelor’s degree holders are a victim of a phenomenon called "degree inflation" or the rising demand for bachelor’s degrees in jobs. In your opinion, do you think a Bachelor’s degree is important for job application or it's just a problem that need to be fixed soon ?


 

.....เมื่อเร็ว ๆ นี้สื่อบางฉบับรายงานว่าผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีตกเป็นเหยื่อของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ปริญญาเฟ้อ" หรือก็คือการที่บริษัทต่างๆต้องการรับผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้นเข้าทำงาน ในความคิดของคุณคุณคิดว่าปริญญาตรีมีความสำคัญต่อการสมัครงานหรือไม่ หรือเป็นเพียงปัญหาที่ต้องแก้ไขในไม่ช้า ? 

107.jpg

 

108.jpg

 

109.jpg

 


:::PERU:::


 

.....I think having a bachelor's degree is more likely to get a job. Society is growing day by day, employers will require more qualifications. A bachelor's degree as a measure of proficiency. However, besides the bachelor's degree, job applicants need to have many other skills to meet the requirements of employers.


 

.....ฉันคิดว่าการจบปริญญาตรีมีโอกาสที่จะได้งานทำมากกว่า สังคมมีการเติบโตขึ้นในแต่ละวันนายจ้างจะต้องการคุณสมบัติมากขึ้น ปริญญาตรีเป็นตัวชี้วัดความสามารถ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากระดับปริญญาตรีแล้วผู้สมัครงานจำเป็นต้องมีทักษะอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง 


 

.....Tôi nghĩ có một chiếc bằng cử nhân thì khả năng xin được việc làm sẽ cao hơn. Xã hội ngày càng phát triển, các nhà tuyển dụng sẽ đòi hỏi nhiều hơn về trình độ. Chiếc bằng cử nhân như một bản đánh giá về trình độ. Tuy nhiên bên cạnh chiếc bằng cử nhân thì những người đi xin việc cần phải có rất nhiều kĩ năng mềm để đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng 

110.jpg

 

111.jpg

 


:::ELVIS::::


 

.....Thank you! PERU! 

112.jpg

 

113.jpg

 

114.jpg

 

115.jpg

 

116.jpg

 

117.jpg

Link to comment
Share on other sites

กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด


เริ่มสมใจมากค่ะสาวๆทั้ง 5


ตอบได้ฟาดๆค่ะ มาจากการตอบสดด้วย


เอาละค่ะเดี๊ยวจะให้คณะผู้คัดเลือก


ลงสนามค่ะ แล้วเราจะได้รู้กันว่าใคร


คือ 3 คนสุดท้าย ไม่นานเกินรอ อิอิอิ


 


WOW WOW WOW


Thank you to all of my Top5


you have done such a great job.


Now it's time for my selection committee


to select TOP3


soon we will find out together!!!


See ya!


 


 


 


 


 


MAKU ORGANIZATION


Link to comment
Share on other sites

กรี๊สสหมออีฟเริศมาก กรี๊สสสส ว้ายแม่หมอกระซิบมาว่า ให้ลูบมิสรัชช่าบ่อยๆ ช่วงนี้ดวงนางมาแรงค่ะ

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

:::ELVIS::::

 

.....RUSSIA! it's your turn!

 

 

 

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg

070.jpg

 

 

 

:::ELVIS::::

 

.....RUSSIA! your question in this round is ...In more than 10 countries, same-sex couples have the right to use surrogate mother. But, some people concern about the children mentality when they grow up because it is still an unacceptable to many countries. Which side you would stand for, the same-sex couples or the future of an heir of the surrogate mothers ?

 

 

.....ในกว่า 10 ประเทศคู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิ์ในการใช้แม่อุ้มบุญสำหรับการมีทายาท แต่บางคนก็กังวลเกี่ยวกับจิตใจของเด็กๆเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นเนื่องจากหลายประเทศยังคงไม่ยอมรับเรื่องเหล่านี้ คุณจะยืนอยู่ด้านไหนสำหรับคู่รักเพศเดียวกันหรืออนาคตของเด็กๆจากแม่อุ้มบุญ ?

071.jpg

072.jpg

073.jpg

 

 

 

:::RUSSIA:::

 

.....For me, in the old days it might have been viewed as considering the problem of the destruction of human dignity by making motherhood a commodity that could be traded. Don't care if the woman is pregnant That will have a strong connection with the child. Women in surrogacy are therefore treated as machines without life, spirit, or emotion. And was used only as a nursery for embryos to produce babies. But now, when I growth up, I found it to be a joy, because my surrogate mother got money and he accepted the pregnancy. Same-sex couples are able to have children equally as couples and men and women. I think children growing up should not be a problem if you, you, who are couples of the same sex. They can give them full love, teach them and give them happiness and rightness. I believe That having a surrogate mother is a pretty good thing Because birth is a beautiful thing to me. Nothing changes if nothing changes. Wouldn't anything change if the same things didn't change? Is that right? The world has changed. Move on

 

 

.....สำหรับดิฉันสมัยก่อนอาจมองว่าเป็นการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการทำลายศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ โดยทำให้สถานะของความเป็นแม่เป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้ ไม่สนใจว่าหญิงที่ตั้งครรภ์ นั้นจะมีความผูกพันกับเด็กเพียงใด หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจึงถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีชีวิต วิญญาณ หรืออารมณ์ความรู้สึก และถูกใช้เป็นสถานที่รับเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อผลิตเด็กขึ้นมาเท่านั้น แต่ปัจจุบันเมื่อดิฉันได้ขึ้นดิฉันกลับพบว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะทางคุณแม่อุ้มบุญก็ได้เงิน มาใช้ และเขายอมรับกับการตั้งครรภ์ ส่วนคู่รักเพศเดียวกันนั้นก็จะสามารถมีลูกเท่าเทียมได้อย่างคู่รักชายหญิงทั้งไปละดิฉันคิดว่าเด็กโตขึ้นมาไม่น่าจะมีปัญหาแน่นอนถ้าคุณ คุณ ที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันั้น สามารถให้ความรัก อบรม สั่งสอนให้พวกเขาได้เต็มที่และมอบควงามสุขและความถูกต้องให้พวกเขา ดิฉันเชื่อนะคะ ว่าการมีแม่อุ้มบุญเป็นเรื่องที่ดีงาม เพราะการเกิดเป็นสิ่งสวยงามสำหรับฉันคะ Nothing changes if nothing changes. จะไม่มีอะไรเปลี่ยนไป ถ้าสิ่งเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง ถูกต้องไหมคะ เพราะฉนั้น ฉันจะยืนอยู่ข้างเพศเดียวกันที่ต้องการการอุ้มบุญคะ โลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะ move on

074.jpg

075.jpg

 

 

 

:::ELVIS::::

 

.....Thank you! RUSSIA!

076.jpg

077.jpg

078.jpg

079.jpg

080.jpg

 

ยืนรอรับมงเกร๋ๆ

กรี๊สสหมออีฟเริศมาก กรี๊สสสส ว้ายแม่หมอกระซิบมาว่า ให้ลูบมิสรัชช่าบ่อยๆ ช่วงนี้ดวงนางมาแรงค่ะ

 

ว้ายยยยยยย ยัยยยหมออเอาเช็คฟาดหน้านะยะ

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...